Stop meer AMIGO in je IMAGO

(Rerun. UK version below)
Een kennis is anders dan een vriend. Vriendschap gaat dieper.
Voor vrienden hebben we meer over. We geven en we delen meer met hen. Dit zakelijk bekeken, zou je kunnen zeggen: als er een hoger client involvement gevraagd wordt bij jullie aanbod dan is het zaak om meer AMIGO in je IMAGO te stoppen.

Dat speelt vooral in de B-to-B omgeving denk ik. Daar merk ik het vaakst dat je als bureau meer moet en wilt geven van jezelf. Boven alles is er daar vertrouwen gewenst. Misschien nog net niet onvoorwaardelijk, maar het komt er dicht bij. Samengevat: een vriendschap geeft veel voldoening. Meer dan bij kennissen. Akkoord? Dan maken we nu een gedachtesprong. Even brainstormen samen hoe jij als CEO of manager de leiding neemt hierin.

Stel je nu eens voor dat vriendschap ook de intentie is van een onderneming of organisatie. Dat men steeds een handreiking doet -en blijft doen- om jou tot vriendschap te nodigen. Wat zou dat betekenen? Welke interactie ontstaat er in de relaties met klanten, toeleveranciers of medewerkers. Hm. Het eerste wat bij mij opkomt is… dat het een mooi idee is. Het idee alleen al voelt goed. Nog voordat er allerlei ‘ja maars’ in werking treden.

Actie volgt intentie
Maakt deze intentie een kans om in de praktijk te overleven als er overgeschakeld wordt naar profit denken? Zou jij als owner, CEO of manager anders optreden als je vrienden om je heen wilt in plaats van collega’s? Zou je toon anders zijn, of je oordeel? Ik denk het wel. Zou je net even anderen accenten leggen en minder hectiek ontmoeten? Ik denk het. Worden je doelen bijgeschaafd en verwacht je ook andere opbrengsten naast inzet of omzet? Vast wel.

Zou je wellicht ook zelf meer terugkrijgen van anderen? I think so. Kies dus voor die mindset; die net even andere insteek. Gevolg is direct dat er een andere cultuur ontstaat vanuit andere motieven. Wat is er te verliezen? Begin. Want we hadden eerder al geconcludeerd samen: een vriend is meer dan een kennis.

Breng AMIGO intenties op 1 lijn met IMAGO acties
Het kan nog uitdagender. Hoe draag je die intentie tot vriendschap over als MT of als collectief… naar markten en stake holders. Het betekent allereerst dat je de identiteit helder moet hebben en de corporate values een (h)echt fundament zijn zonder standaard bla-bla. Dat je anders investeert en ook naar mentale wederkerigheid zoekt die verder gaat dan ‘geld voor goed’. Ik ben ervan overtuigd.

Dat is een onomkeerbaar gevolg van de vriendschapsintentie. Stap voor stap. Als consument zou ik zo’n Brand of organisatie direct omarmen en willen leren kennen. Om eens te proeven wie het is, waar men voor staat en de intenties echt zijn. Om vervolgens samen aan een relatie te bouwen van meemaken, geven en nemen.

Betekent het dan ook dat men andere media hanteert, de onderneming herpositioneerde, de marketing vernieuwde en een andere toon aanslaat richting markt en relaties? Zeker weten! Het moet niet gelijk, maar mag wel geleidelijk. Als je Amigo intenties op1 lijn brengt met je Imago acties, ben je ook nog super authentiek. En dat trekt ladingen belangstelling en draagt veel gewicht.

Omarm je Corporate Friendship Factor
Ja, ik voel het… er zitten een sterk businessmodel, organisatieprincipe en marktpropositie in deze AMIGO gedachte. De tijd is rijp! Ik doop het: De Corporate Friendship Factor. De drive: Let’s increase worldwide happiness by making more corporate friends. Motto: Van Handdruk naar Hug. Aanpak: stapsgewijs naar jullie best passende CFF niveau.

Het lijkt mij een geweldige meerwaarde hebben met een prachtig uitgangspunt. Het kost vast enige inspanning, maar zo moeilijk is een CFF model bedenken nu ook weer niet. Er zijn binnen korte tijd al relatieniveaus en meetpunten te benoemen voor ieder bedrijf in iedere branche.

Of ik een voorzet wil geven? KPI’s voor een CFF dashboard? Ik doe graag mee.

Van handdruk naar hug
Uitgangspunt blijft: vrienden zijn waardevoller dan oppervlakkige kennissen. Intern en extern. Zeg eens: hoe hoog is jullie CFFactor op dit moment? Kun je 5 dingen noemen die vanuit die insteek gedaan zijn voor stake holders? Nog niet? 2 dan? Nog minder? Dan wordt het tijd om eerst jullie corporate personality vorm te geven. Jullie zijn nu nog ondefinieerbaar. Zonder persoonlijkheidskenmerken kan ik niet hechten aan jullie als amigo.

Pak de CFF beet. Er is alleen maar te winnen. Verder kennismaken met dit idee? Ik kom graag de brainstorm verzorgen of workshops modereren.

Het is namelijk ook onze Peetzen intentie.
You’ve got a friend in branding.

Peter Leuhof
peter@peetzen.com

 

The Corporate Friendship Factor

A friend differs from an acquintance. Friendship goes deeper. For friends we tend to give and share more. Above all there is a magic connection of… trust. Maybe not unconditional trust right from from the start, but it can grow. Summary: a friendship is very rewarding. More than being acquaintances. Agreed? Then let’s make a mental leap. Let us brainstorm for a moment.

Imagine that friendship is also the intention of a company or organization. That they always aim -and continue trying to invite you to friendship. What would that mean? What kind of interaction will arise in relationships with customers, suppliers or employees. Hm. The first thing that comes to my mind is it’s a nice idea! The idea alone already feels good. Even before all sorts of ‘yes, but..‘ arguments.

Action follows intention
Does this intention stand a chance to survive in practice as they switch over to actionsWould you as an owner, CEO or manager behave different if you have friends around instead of colleagues? Would you judge different? I think so. Do you encounter less negativity? I think so. Are your targets retuned and do you expect other rewards in addition to just turnover of margin? My guess is yes .

Would you perhaps yourself get more postive feedback and attention from others? I truly think so. All it requires is a slightly different perspective to act out well. The immediate result is a differently approach and a different culture born from great motives. So, what is there to lose? Begin. Because we already concluded together: friendship is better than staying acquaintances.

Cget a friendustomer as a friend?
Start with the inner circle around you. Afterwards it becomes even more challenging. How do you get this new in intention of friendship across as Board, MT or collective directed to markets and stakeholders.

It firstly requires a clear identity and corporate values without the standard blah-blah. I am convinced positive vibes will surface soon.

This is an irreversible result of the friendship intention. Step by step. As a consumer, I would immediately embrace such a brand or organization. To discover who they are, where one stands for and if intentions are genuine. Then, we build a relationship of experience, give and take.

The CFF model
Yes, I feel it … there is a strong brand new business model, organizational principle and market proposition in this thought. The time is Now. I name it: The Corporate Friendship Factor. The drive: Let’s increase worldwide happiness by making more corporate friends. Motto: From Handshake to Hug. Approach: step by step to the best fitting CFF level for your company.

I’m looking for a cliënt who wants to develop the CFF for his or her organization. To design processes, procedures and benefits to get employees out of the ‘mental box‘ and exercise a leap of faith to create new growth. And create a dashboard which also indicates exactly how high (or low) your CFFactor is.

It seems to me this is of great value and a wonderful starting point. It takes some effort to develop it. On the other hand, it’s not that difficult to create a model if imagination is allowed. Just a matter of finding relationship levels and measurement parameters. This can be done for every company in every industry.

You need KPI’s for your CFF dashboard? I find them for you.

From handshake to hug
The basic principle remains: friends are more valuable than casual acquaintances. Internally and externally. This applies to all consumers, investors and other stakeholders who appreciate friendship (as they now check the CFF… before they spend their money or time. Imagine!)

Be honest with me please: how high is your CFFactor at the moment? Can you name 5 things born from that thought for stakeholders? Not yet? 2 perhaps? Even less? Then it is time to first shape your corporate personality. You are yet indefinable. Without a recognizable personality and culture one cannot attach to you, as a friend.

Make the CFF intention work for your. There is much to gain. I’ll be happy to tell you my story or moderate a workshop.

Also because it is our own Peetzen intention .
You’ve got a friend in branding.

Peter Leuhof
peter@peetzen.com