Over sterke ideeën en meer…

Op nieuwe ideeën kunnen komen is een kunst apart.

Vaak zijn we al blij als er iemand is die er 1 heeft. Voor een naam, slagzin of thema… of voor een campagne, aanpak of nieuw concept. Vaak zijn we zo blij met dat plotse idee, dat fase 2 vergeten wordt: het kritisch doordenken of het ook een GOED idee is.

En een goed idee is wat mij betreft een passend idee. Passend binnen de cultuur, de doelstelling en vooral passend bij andere uitingen van jullie organisatie . Hoe vaak kom ik tegen dat origineel zijn alleen al, afzetten is tegen wat net is opgebouwd elders in de organisatie.

Nee, integraal denken, dus. In samenhang. Daar ligt het geheim van een supersterk idee. Gewoon maar ‘ns wat anders willen is bepaald nog geen: strategie.

Het kan charmant lijken, maar mist de reflectie. Pas als het idee én fris is, én anders en past wordt het een sterk concept met een scoringskans. En dan levert het ook nog het enthousiasme op -en positieve energie- intern.

Ik help je met ideeën vinden, selecteren en realiseren! Ik brainstorm mee en doordenk de consequenties vanuit jullie situatie. Mail mij voor een kennismaking of huur mij in. Dat is nog eens ‘n passend én supersterk idee. Toch?

A super strong idea

Being able to come up with new ideas is an art in itself.

We are often happy if there is someone who has one. For a name, slogan or theme … or for a campaign, approach or new concept. We are often so happy with that idea alone, that phase 2 is forgotten: thinking critically about whether it’s also a GOOD idea.

And a good idea is a fitting idea for me. Fitting in with the culture, the objectives and especially with other communications of your organization. How often do I come across being original alone is opposing what has just been built up elsewhere in the organization.

No, integral thinking. In conjunction. That is the secret of a super strong idea. Just wanting something else is by no means: a creative strategy.

It may seem charming, but lacks the reflection. Only when the idea is both fresh and different, does it become a strong concept with a scoring opportunity. And then it also generates enthusiasm and positive energy internally.

I help you find, select and implement ideas. I think through the consequences of your situation. Mail me or hire me directly. That is the ultimate super strong idea. Yes it is.